Regulamin zawodów SP DX CONTEST 2020

 1. ORGANIZATORZY: Polski Związek Krótkofalowców oraz SP DX Club.
 2. CEL ZAWODÓW: Radioamatorzy z całego świata nawiązują łączności z jak największą liczbą stacji polskich, z możliwie największej liczby województw. Stacje polskie używają prefiksów 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ.
 3. TERMIN ZAWODÓW: pierwszy pełny weekend kwietnia – od 15:00 UTC w sobotę do 15:00 UTC w niedzielę.
 4. PASMA: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m wg Band Planu IARU.
 5. EMISJE: fonia (SSB) i telegrafia (CW). Łączności różnymi emisjami z tą samą stacją (w kategorii MIXED) liczą się oddzielnie.
 6. WYWOŁANIE W ZAWODACH:
  • Stacje polskie:”CQ CONTEST” emisją PHONE oraz „CQ TEST” na CW;
  • Stacje zagraniczne: „CQ SP”.
 7. NUMERY KONTROLNE:
  • Stacje polskie nadają grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST oraz jednej litery, oznaczenia województwa (np. 59 B). Oznaczenia województw: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z.
  • Stacje zagraniczne nadają grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST i kolejnego numeru łączności zaczynając od 001 (np. 59001).

 

Oznaczenia województw:
B – lubuskie;
C – łódzkie;
D – dolnośląskie;
F – pomorskie;
G – śląskie;
J – warmińsko-mazurskie;
K – podkarpackie;
L – lubelskie;
M – małopolskie;
O – podlaskie;
P – kujawsko-pomorskie;
R – mazowieckie;
S – świętokrzyskie;
U – opolskie;
W – wielkopolskie;
Z – zachodniopomorskie;

 1. PUNKTACJA:
  • Stacje polskie: QSO ze stacją DX – 3 punkty, QSO ze stacją z Europy – 1 punkt, łączności ze stacjami polskimi nie zalicza się;
  • Stacje zagraniczne: QSO ze stacją polską – 3 punkty.
 2. MNOŻNIK:
  • Stacje polskie: kraje wg aktualnej listy DXCC bez SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji;
  • Stacje zagraniczne: województwa SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji, maksymalnie – 96 (16 województw x 6 pasm).
 3. WYNIK KOŃCOWY: Suma punktów za QSO ze wszystkich pasm pomnożona przez sumę mnożników ze wszystkich pasm.
 4. KLASYFIKACJA:
  • MOAB MIXED
  • SOAB MIXED HP
  • SOAB MIXED LP
  • SOAB MIXED QRP
  • SOTB MIXED
  • SOAB PHONE HP
  • SOAB PHONE LP
  • SOSB PHONE
  • SOAB CW HP
  • SOAB CW LP
  • SOSB CW
  • SWL MIXED
 5. DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE: Każdy uczestnik deklaruje udział wyłącznie w jednej z powyższych kategorii, podając pozostałe QSO do kontroli. Pozostałe QSO powinny być pozostawione w logu do kontroli.

Definicje kategorii i określenia stosowanych skrótów:

 • MOMulti-Operator Single-Transmitter, oznacza, że w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał;
 • SOSingle Operator, oznacza, że wszystkie czynności obsługi stacji, zapisu łączności i ich kontroli wykonywane są przez jedną osobę. Ponadto w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał;
 • SOTBSingle Operator Three Bands, SO na trzech dowolnie wybranych pasmach;
 • HPHigh Power, maksymalna moc wyjściowa ograniczona wyłącznie licencją;
 • LPLow Power, maksymalna moc wyjściowa: 100 W;
 • QRP: maksymalna moc wyjściowa: 5 W;
 • ABAll Bands, praca na wszystkich pasmach;
 • SBSingle Band, praca na jednym pasmie;
 • MIXED: praca obiema emisjami.

Uczestnicy we wszystkich kategoriach mogą pracować jako tzw. ASSISTED, przy czym self-spotting nie jest dozwolony.

Wszystkie nadajniki, odbiorniki i anteny muszą się znajdować w kole o średnicy 500 metrów. Używanie sprzętu odbiorczego poza kołem o średnicy 500 metrów jest uważane za niesportowe zachowanie i może być podstawą do dyskwalifikacji.

Nie wprowadza sie ograniczeń godzinowych zmian pasm i emisji w żadnej kategorii. Dla zaliczenia QSO, znak korespondenta i grupa kontrolna muszą być prawidłowo odebrane przez obie stacje. Duplikaty QSO należy pozostawić w logu. Nie wprowadza się kary za jakiekolwiek usunięte QSO przez Komisję Zawodów.

 1. NASŁUCHOWCY (SWL): Nasłuchowców polskich obowiązuje odebranie znaku stacji zagranicznej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz znaku korespondenta polskiego. Nasłuchowców zagranicznych obowiązuje odebranie znaku stacji polskiej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz znaku korespondenta zagranicznego. Punktację za przeprowadzone nasłuchy, mnożniki oraz wynik końcowy oblicza się tak samo jak dla nadawców. Zarówno stacja polska jak i zagraniczna może być wykazana w logu tylko jeden raz na danym paśmie i daną emisją, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jedna ze stacji daje nowy mnożnik.
 2. DZIENNIKI: Logi elektroniczne w formacie Cabrillo należy wysyłać poprzez stronę spdxcontest.pzk.org.pl. Jest to preferowana forma. Dopuszczone jest wysłanie logu na adres e-mail: spdxc-logs@pzk.org.pl. Plik Cabrillo logu powinien być załącznikiem, a w temacie listu należy umieścić znak wywoławczy. Dzienniki papierowe nie są przyjmowane. Dzienniki należy wysłać nie później niż do 30 kwietnia danego roku.
 3. WYNIKI: Wyniki wstępne będą dostępne na stronie SP DX Contestu (spdxcontest.pzk.org.pl) 4 maja 2020. Wnioski o wyjaśnienie wszelkich rozbieżności należy wysyłać na e-mail: spdxc-logs@pzk.org.pl do 11 maja 2020. Oficjalne wyniki będą opublikowane na stronie SPDX Contestu do 31 maja 2020 r.
 4. DYPLOMY: Za czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach będą przyznawane dyplomy, których ilość ustali każdorazowo Komisja Zawodów w zależności od ilości uczestników oraz uzyskanej ilości punktów przez czołowe stacje. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach i w poszczególnych krajach oraz kontynentach mogą otrzymać specjalne plakiety sponsorowane indywidualnie przez nadawców i dowolne zainteresowane tym podmioty. Każdy uczestnik zawodów będzie mógł pobrać gotowy do wydruku dyplom elektroniczny uczestnictwa, identyczny z jego papierowym odpowiednikiem.
 5. DYSKWALIFIKACJA: Przekroczenie przepisów krajowych dotyczących krótkofalarstwa, niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów są wystarczającą podstawą do dyskwalifikacji.
 6. SPRAWY SPORNE: Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.

Komisja Zawodów SP DX Contest
Polski Związek Krótkofalowców

Historia opolskiego PZK (3) – Klub SP6PAE z Chałupek

Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 20 lutego 1966 roku , miejscem
zebrania była świetlica PKP przy stacji kolejowej w Chałupkach.

Założycielami klubu byli koledzy:

JÓZEF KANIA S P 6 A D J s.k ojciec
GINTER KANIA S P 6 B D N syn
ZYGFRYD KANIA S P 6 D T R syn
TEODOR PYTLIK S P 6 C E T wyjechał do DL
ALOJZY CHARENDZA S P 6 C T H

Wniosek o powołaniu klubu PZK w Chałupkach przygotował ZOW PZK
w Opolu w dniu 25 lutego 1966,wniosek ten z ramienia ZOW PZK został podpisany – przez ówczesnego prezesa Henryka Żółtańskiego SP6ALA oraz sekretarza Jerzego Ledwiga SP6UK. Klub został zarejestrowany pod numerem 37/66/. Decyzja ZG PZK z dnia 27 kwietnia1966 potwierdziła, że klub  PZK nr 37/66 może rozpocząć działalność statutową. W dniu 1 czerwca 1966 klub składa wniosek do Ministerstwa Łączności o zezwolenie na posiadanie i użytkowanie amatorskiej radiostacji klubowej. Pierwsze zezwolenie z dnia 7 lipca 1966 roku- klub otrzymał znak
SP6PAE N r. zezwolenia 144/K/66 kategoria pierwsza moc 50 wat. Kierownikiem radiostacji był KANIA GINTER SP6BDN a operatorem ojciec KANIA JÓZEF SP6ADJ. Pierwszym miejscem zainstalowania radiostacji było skromne pomieszczenie  na poddaszu w budynku PKP (dworzec kolejowy) W dniach od 22 lipca 1969 do dnia 22 lipca 1970 klub pracował pod
znakiem okolicznościowym 3 Z 6 P A E z okazji XXV rocznicy PRL. Po jakimś czasie klub zmienia siedzibę i przynosi się na Stadion Sportowy należący do LZS ZABEŁKÓW przy ulicy Raciborskiej w Chałupkach. Następnie siedziba klub SP6PAE znów powraca na stację PKP w Chałupkach.

Po roku 1970 przeniesiono klub do RUDYSZWAŁDU, gdzie na posesji JÓZEFA KANI SP6ADJ oraz jego syna Zygfryda SP6DTR wspólnymi siłami został wybudowany mały budyneczek o wymiarach 4m x 4m. Przy budowie brali udział prawie wszyscy członkowie klubu. Następnie od 1975 roku klub znów wraca do budynku PKP w Chałupkach. W roku 1998 ponowna przeprowadzka klubu tym razem do Szkoły Podstawowej w Chałupkach , gdzie pracownikiem był ZYGFRYD KANIA SP6DTR.

Po przejściu Zygfryda na emeryturę klub został pozbawiony lokalu. Działalność przy szkole nie dała żadnych rezultatów w zakresie pozyskania nowych członków na co bardzo klub liczył. Reorganizacja terytorialna i  przejście powiatu Raciborskiego z województwa Opolskiego do województwa Katowickiego spowodowało, że klub jak i jego członkowie zmienili okręg SP6 na SP9.

Stan członków Klubu SP9PAE stanowili wówczas koledzy:

1/ GINTER KANIA S P 9 B D N
2/ ZYGFRYD KANIA S P 9 D T R
3/ ROMUALD JĘCZMIONKA S P 9 D F O
4/ ALOJZY HARENDZA S P 9 C T H
5/ LEON ZIORA S P 9 C X J
6/ ANDRZEJ BRAŃSKI S P 9 H Z F
7/ HENRYK ZELDER S P 9 J C S
8/ KAROL GAJDA S Q 9 H Y B
9/ TERESA GAJDA S Q 9 H Y C

Na wielką uwagę zasługuje fakt, że pomimo wielu trudności oraz problemówz utrzymaniem stałego lokalu klub działał bardzo aktywnie i często był słyszany w eterze. Również jego członków można było usłyszeć często w paśmie 80 metrowym z Alojzym SP9CTH na czele. Kilka eksponatów wykonanych przez członków tego klubu było pokazanych na wystawie zorganizowanej w Opolu na placu Wolności z okazji X-lecia ZOW PZK .Była to druga połowa miesiąca czerwca 1967 roku. Swoje urządzenia zademonstrowali między innymi Alojzy Harenza SP6-9752 , SP9CTH był to konwerter przystosowany do pracy na wszystkich pasmach amatorskich, oraz wzmacniacz liniowy SSB na lampie EL 34 zbudowany przez kolejnego nasłuchowca Romualda Jęczmionka SP6-9754- SP9DFO Był on też w tym okresie przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej, który bardzo pomagał klubowi w sprawach organizacyjno-szkoleniowych.

Trzeba też zwrócić uwagę na trud i poświęcenie rodziny Kaniów, którzy przez wiele lat w tym klubie działali a i w trudnych sytuacjach lokalowych umożliwiali dalszą egzystencję klubu SP6PAE. Należą im się wielkie słowa uznania. Szkoda, że władze PZK zapomniały o takich ludziach z terenu.

Na temat klubu był również artykuł w miesięczniku Radioamator z października 1967 w dziale Krótkofalowiec Polski strona 254. autorstwa SP5RM ze zdjęciem Henryka Żółtańskiego SP6ALA.

Serdecznie dziękuję Kolegom : Andrzejowi Brańskiemu SP9HZF
Ginterowi Kani SP9BDN
Zygfrydowi Kani SP9DTR
za udostępnienie materiałów archiwalnych oraz licznych zdjęć z tego okresu.

Materiał przygotował Krzysztof SP6DVP

Historia opolskiego PZK (2) – 10 lecie Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu

Zdjęcia z wystawy z okazji X LAT OW PZK w Opolu oraz V Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki ,praca okolicznościowej stacji SP0FPP  – czerwiec 1967r.

1. Ogólny widok na namiot , w którym zorganizowano
wystawę – OPOLE pl. Wolności.

2. Słowo wstępne przed otwarciem wystawy wygłasza
prezes ZOW PZK OPOLE mgr Czesław Truchanowicz
późniejszy SP6TX.

3. Chwila przed otwarciem …

4. Wystawę otwiera przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Opolu Karol Musioł.

5. Zwiedzanie wystawy przez mieszkańców Opola

6. Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Opolu Karol Musioł w trakcie zwiedzania .

7. Prezentacja powiększonych kart QSL na wystawie oraz
mapa prefiksów radioamatorskich.

8,9,10. Zwiedzanie wystawy przez mieszkańców Opola

11. Przewodniczący Karol Musioł przygląda się pracy radiostacji okolicznościowej SP0FPP , przy mikrofonie operator Lesław  Słanina późniejszy SP6CCL.

12. Stoisko gdzie pracowała radiostacja okolicznościowa SP0FPP przez cały czas trwania wystawy była oblegana przez tłumy zwiedzających opolan.

Historia opolskiego PZK (1) – Artykuły prasowe z lat 50-tych

Radioamator: 5-1954 , 6-1955 , 8-1955 , 8-1957 , 9-1957 ,
Trybuna Opolska: TO-1957 , TO-1958 , TO-wrzesień 1958

Radioamator 5-1954Radioamator 6-1955Radioamator 8-1955Radioamator 8-1957Radioamator 9-1957TO 1957TO 1958TO wrzesień 1958

Historia opolskiego PZK

W związku z 90-leciem istnienia PZK pragniemy zapoczątkować cykl poświęcony historii działalności Polskiego Związku Krótkofalowców na terenie Opolszczyzny. W ramach cyklu zamieszczane będą zdjęcia, opisy, artykuły prasowe oraz inne cenne materiały sięgające od lat 50-tych aż do końca lat 90-tych. Mamy nadzieję, że prezentowanymi materiałami historycznymi zainteresujemy społeczność krótkofalowców z naszego regionu i zachęcimy tym samym do podzielenia się na naszej stronie własnymi zbiorami z tamtych lat.

Jarek sp6ojk & Krzysztof sp6dvp