Koleżanki i Koledzy ! przeznaczmy 1% naszego podatku na Organizacje Pożytku Publicznego

 Składającym formularze rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym  po 1 stycznia 2011 dla ułatwienia podajemy:

PIT-28 – część M.126. należy wpisać nr 0000088401,
 część N.128. można wpisać cel szczegółowy 1%, np. OT 11 klub SP6PAZ lub  SP6PCB, SP6PNZ, SP9KDA, SP6KEP, SP6ZJP

PIT-36L – część N.105. należy wpisać nr 0000088401, część O.107. można wpisać cel szczegółowy 1%, np. OT 11 klub SP6PAZ lub  SP6PCB, SP6PNZ, SP9KDA, SP6KEP, SP6ZJP

PIT-36 – część O.305. należy wpisać nr 0000088401,
 część P.307. można wpisać cel szczegółowy 1%, np. OT 11 klub SP6PAZ lub  SP6PCB, SP6PNZ, SP9KDA, SP6KEP, SP6ZJP

PIT-37 – część H.124. należy wpisać nr 0000088401
 część I.126. można wpisać cel szczegółowy 1%, np. OT 11 klub SP6PAZ lub  SP6PCB, SP6PNZ, SP9KDA, SP6KEP, SP6ZJP 
Jeśli darczyńca -podatnik nie wypełni pozycji 128, 107, 307 i 126, a przekazanie jest na nr KRS 0000088401 wówczas środki pochodzące z 1% zasilą budżet centralny i będą przeznaczone na dofinansowanie imprez ogólnopolskich, środowiskowych, zakupy sprzętu, akcje szkoleniowe i popularyzatorskie, łączność kryzysową i tp cele związane z działalnością Statutową PZK jako OPP.
 
 PIT-37 za rok 2010 złożyć należy do urzędu skarbowego do 2 maja 2011 r.

PIT-37 składa podatnik jeśli:
·    wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:

1.    wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
2.    emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
3.    świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
4.    należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
5.    zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
6.    stypendiów,
7.    przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
8.    przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
9.    świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
10.    należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
11.    należności z umowy aktywizacyjnej,
·    nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
·    nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
·    nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.
Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a opodatkowani pozostają według skali podatkowej, wypełniają zeznanie PIT-36.