Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-11 PZK w Opolu

Termin: 11 marca 2012 roku I-szy termin godz. 10:00, II-gi termin godz. 10:15

miejsce:  Bursa na ulicy Torowej 7  w Opolu

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego OT-11 PZK w Opolu

1. Otwarcie obrad, powitanie gości oraz członków oddziału,

2. Wybór protokolantów i Komisji Mandatowej zebrania,

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania,

4. Wybór Prezydium Zebrania,

5. Stwierdzenie prawomocności obrad,

6. Przyjęcie porządku zebrania,

7. Wręczenie wyróżnień za działalność w okresie sprawozdawczym,

8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

9. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Opolu,

10. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

11. Dyskusja nad sprawozdaniam.,

12. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu,

13. Wybór Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej lub Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,

14. Zgłaszanie kandydatur na:

• członków Zarządu Oddziału,

• zastępców członków Zarządu Oddziału,

• członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

• zastępców członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

• delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK

• zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK

15. Wystąpienia kandydatów – odpowiedzi na pytania,

16. Głosowanie,

17. Dyskusja programowa, zgłaszanie projektów uchwał,

18. Ogłoszenie wyników wyborów,

19. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – prezentacja. zgłoszonych projektów uchwał,

20. Dyskusja nad zgłoszonymi projektami uchwał,

21. Podjęcie uchwał,

22. Wystąpienie Prezesa Oddziału i Przewodniczącego OKR,

23. Zamknięcie Zebrania

Jak przekazać środki z 1% od należnego podatku na PZK za 2011 rok?

Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców jako organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę PIT 28, 36. 36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 0000088401

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg. poniższego zestawienia:

1. w PIT 28 poz. 125 numer KRS, poz. 126 kwota, poz. 127 cel szczegółowy 1%, poz. 128 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy

2. w PIT 36 poz. 301 numer KRS, poz. 302 kwota, poz. 303 cel szczegółowy 1%, poz. 304 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy

3. w PIT 36L poz. 104 numer KRS, poz. 105 kwota, poz. 106 cel szczegółowy 1%, poz. 107 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy ,

4. w PIT 37 poz. 122 numer KRS, poz. 123 kwota, poz. 124 cel szczegółowy 1%, poz. 125 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

5. w PIT 38 poz. 57 numer KRS, poz. 58 kwota, poz. 59 cel szczegółowy 1%, poz. 60 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

6. w PIT 39 poz. 50 numer KRS, poz. 51 kwota, poz. 52 cel szczegółowy 1%, poz. 53 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy Konieczne jest podanie nr KRS. Pozostałe rubryki w zależności od woli darczyńców.

Piotr SP2JMR prezes PZK & Sławek SP2JMB skarbnik PZK

UWAGA na każdym wypełnianym druku PIT należy podać dokładnie cel przekazywanego 1% i tak przykładowo możemy wpisać:  OT11 PZK  SP6PAZ