Program działania ZOT nr 11

Program  działania  Zarządu  Oddziału  Terenowego  PZK   nr  11
 
Realizacja statutowych zadań  PZK tj: rozwój, popieranie i ochrona służby amatorskiej i amatorskiej służby satelitarnej,oraz pokrewnych dziedzin, zwanych łącznie krótkofalarstwem, stałe działania mające na celu obronę pasm amatorskich, oraz pozyskiwanie nowych zakresów częstotliwości,
bronienie praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w budowie urządzeń radiowych i systemów antenowych,
stały kontakt i współpraca z Urzędami państwowymi i Urzędami administracji terenowej, a także agendami międzynarodowymi.
 

Opolski Oddział Terenowy  PZK realizować powyższe cele zamierza przez:

1.      Pozyskanie nowych członków do OOT zarówno z grona licencjonowanych krótkofalowców z terenu Opolszczyzny , jak i osób pragnących dopiero uzyskać licencje.

2.      Organizowanie samokształcenia technicznego, szczególnie wśród młodzieży, za pomocą kursów, odczytów, wystaw, konkursów, publikacji i spotkań towarzyskich.

3.      Łączność i pośrednictwo w kontaktach pomiędzy członkami OOT PZK a ZG PZK.

4.      Reprezentowanie i obronę interesów członków OOT PZK wobec władz, organizacji i stowarzyszeń oraz szeroko pojęta pomoc w rozwiązywaniu problemów Kolegów związanych z ich działalnością

5.      Współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami w zakresie przestrzegania Regulaminu Radiokomunikacyjnego, oraz zwalczania zakłóceń radioelektrycznych.

6.      Organizowanie łączności radiowej w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.

7.      Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami mającymi cele zbliżone do celów PZK oraz instytucjami i organizacjami te cele popierającymi (LOK, ZHP, ZHR itp.).

8.      Organizowanie i popieranie działalności w zakresie sportów radioamatorskich

      ( zorganizowanie raz w roku zawodów/dnia aktywności z punktacją i dyplomami).

9.      Inspirowanie i popieranie działalności wszystkich klubów krótkofalarskich,  szczególnie ich działalności sportowej.

10.   Dalsza opieka techniczna i finansowa OOT PZK nad przemiennikiem SR6.

11.  Uruchomienie i utrzymywanie serwisu internetowego OOT PZK mającego stanowić kolejne forum wymiany informacji organizacyjnych, sportowych i technicznych.

12.  Pomoc techniczna OOT w zakresie nieodpłatnego pozyskiwania i uruchamiania sprzętu radiowego i komputerowego dla Kolegów, członków Oddziału.

13.  Obsługa wymiany kart QSL członków OOT PZK.

14.  W miarę możliwości finansowych OOT pomoc kolegom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w zakresie zwolnień i refundacji składek członkowskich PZK.

                                          ZARZĄD

Opracowano na podstawie Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców

Tekst jednolity z dnia 20 listopada 2004roku