Wywiad SP2JMR w ŚR 12/2012 – dementi

W 12 numerze Świata Radio 2012 roku ukazał się wywiad z Wiceprezesem PZK Piotrem Skrzypczakiem SP2JMR. Na stronie 37 znalazł się następujący tekst, który przedstawia w złym świetle moją osobę jako prezesa oddziału.

 „Red.: Czy PZK przewiduje dla nowo wstępujących osób możliwość wpłaty składek członkowskich bezpośrednio na konto ZG PZK i przesłanie deklaracji członkowskiej w formie elektronicznej?

SP2JMR: Tak, jest taki pomysł. Zgłosił go na ktorymś z posiedzeń ZG Leszek SP6CIK prezes Opolskiego OT PZK. Jego realizacja zależy od stosownych uchwał ZG.”

 Oświadczam, że nigdy jako Prezes Oddziału PZK w Opolu, nie zgłaszałem takiego pomysłu.

Jako członek ZG PZK zgłaszałem tylko propozycję preferencji dla nowo wstępujących do PZK, w postaci „podzielności” składki. Miało to miejsce na posiedzeniach ZG PZK obradujących w dniach 21.03.2009 i 10.10.2009 roku. Propozycje zmian wynikały z oczekiwań i propozycji zgłaszanych przez członków naszego Oddziału. Preferencje te miały polegać na proporcjonalnym zmniejszeniu składki do liczby miesięcy począwszy od wstąpienia do PZK do zakończenia okresu składkowego. Czyli osoba wstępująca w listopadzie do PZK płaci 2/12 składki rocznej. Historię tych propozycji można prześledzić w protokołach z powyższych posiedzeń.

Natomiast wspólnie z Andrzejem SP9ENO i Romkiem SP9MRN byliśmy autorami  następującego projektu zmian w systemie opłacania składek:

1. Składkę członkowską opłaca się nie za rok kalendarzowy, a za 12 ( lub 6 ) kolejnych miesięcy.

2. Członkostwo nabywa się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu wpłaty.

3. Członkostwo wygasa z ostatnim dniem miesiąca, za który dokonano wpłaty ( 12-ty lub 6-ty miesiąc).

Jak wynika z treści punktu 3 naszej propozycji wprowadzenie zmian wymaga zmian w Statucie PZK § 7 p.1 b:

1.  Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne w PZK, a wraz z nim prawa i obowiązki wynikające z niniejszego statutu ustają w wyniku:

z

b)  nie opłacania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące od wymaganego terminu,  (brzmienie dotychczasowe)

na

b) nie opłacania składki członkowskiej (brzmienie proponowane),

Powyższy projekt został przedstawiony na posiedzeniu ZG PZK w dniu 12.06.2010 roku i nie zawiera propozycji opłacania składek na konto ZG PZK, a jego realizacja wymaga zmiany w statucie, który może uchwalić wyłącznie KZD lub NKZD. W związku z tym odpowiedź Wiceprezesa PZK na zadane Mu w wywiadzie pytanie,  jest w przytoczonej części całkowicie nieprawdziwa.

Przedstawienie propozycji wpłaty składek członkowskich bezpośrednio na konto, byłoby w moim przypadku co najmniej nieroztropne. Ponadto jeszcze za czasów „leszczyńskich” byłem przeciwnikiem tego rozwiązania. Informuję jednocześnie, że w przyszłości nie będę wspierał takiego rozwiązania.

Należy również wspomnieć, że część członków naszego Oddziału kilkakrotnie zgłaszała potrzebę podzielności składek dla nowo wstępujących. Ostatnim efektem tego było podjęcie uchwały nr 5 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Terenowego nr 11 PZK w Opolu. Treść uchwały jest następująca:

„Zobowiązuje się delegata na Zjazd Krajowy o wystąpienie z wnioskiem o podzielność składek na miesiące dla osób nowo wstępujących do PZK.”

Niestety wniosek w tej sprawie na ostatnim KZD nie znalazł poparcia u innych delegatów i przepadł w głosowaniu.

Jak widać z bliżej nieznanych mi powodów Wiceprezes PZK przypisuje mi pomysły, których nigdy nie zgłaszałem jako prezes oddziału lub jako członek ZG PZK. Oświadczam również, że w powyższych sprawach Wiceprezes lub Skarbnik PZK nie prowadzili ze mną żadnych rozmów wyjaśniających moje stanowisko w tym względzie. Ocenę treści tej części wywiadu  pozostawiam czytającym niniejsze dementi.

Leszek Przybylak SP6CIK

Prezes OT-11