Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-11 PZK w Opolu

Termin: 11 marca 2012 roku I-szy termin godz. 10:00, II-gi termin godz. 10:15

miejsce:  Bursa na ulicy Torowej 7  w Opolu

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego OT-11 PZK w Opolu

1. Otwarcie obrad, powitanie gości oraz członków oddziału,

2. Wybór protokolantów i Komisji Mandatowej zebrania,

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania,

4. Wybór Prezydium Zebrania,

5. Stwierdzenie prawomocności obrad,

6. Przyjęcie porządku zebrania,

7. Wręczenie wyróżnień za działalność w okresie sprawozdawczym,

8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

9. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Opolu,

10. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

11. Dyskusja nad sprawozdaniam.,

12. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu,

13. Wybór Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej lub Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,

14. Zgłaszanie kandydatur na:

• członków Zarządu Oddziału,

• zastępców członków Zarządu Oddziału,

• członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

• zastępców członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

• delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK

• zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK

15. Wystąpienia kandydatów – odpowiedzi na pytania,

16. Głosowanie,

17. Dyskusja programowa, zgłaszanie projektów uchwał,

18. Ogłoszenie wyników wyborów,

19. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – prezentacja. zgłoszonych projektów uchwał,

20. Dyskusja nad zgłoszonymi projektami uchwał,

21. Podjęcie uchwał,

22. Wystąpienie Prezesa Oddziału i Przewodniczącego OKR,

23. Zamknięcie Zebrania